מאגר יועצים

רישום למאגר היועצים - החברה הכלכלית

כניסה למערכת הרישום – לחצו כאן

רישום למאגר היועצים - החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים.

כללי:

 • מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור בתקנה 5א` לתקנות חובת המכרזים.
 • מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.
 • יודגש כי אין בפרסום הודעה זו ובפתיחת המאגר בכדי לחייב את החברה להתקשר עם מי ממגישי המועמדות למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא.
 • עדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולחברה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.
 • החברה תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין.

תחומי ייעוץ

BIMהבטחת איכותעיצוב פנים
אגרונומיהחשמלערים חכמות
אדריכלות ובינוי עריםיועצים כלכלייםפרוגרמה
אדריכלות נוףכמאות ועריכת מכרזיםקונסטרוקציה
איטוםלווי קהילתי ושיתוף ציבורקרינה
איכות סביבהמדידות קרקעיותקרקע וביסוס
איתור תשתיותמחשוב ו-GISרואי חשבון
אקוסטיקהמיגוןשילוט ופרסום
אלומיניוםמיזוג אווירשמאים
ביטחוןמים וביובתאורה
בטיחותמעליותתחזוקה
גיאולוגיהנגישותתיאום תשתיות
גיאומכניקה וגיאוטכניקהניהול פרויקטיםתפעול מבנים
דרכים וניקוזסקרי קרקעמנהור ובנייה תת קרקעית

ניתן להגיש בקשת הצטרפות ליותר ממקצוע אחד.
יודגש כי יש להציג ניסיון מקצועי רלוונטי לכל תחום יעוץ אליו המעומד מבקש להירשם.
בטופס הבקשה יש לרשום את תחומי הייעוץ מתוך הטבלה הרשומה לעיל בלבד.

המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה

המועמדים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים.
 2. העתק נאמן למקור של רישיון או העתק נאמן למקור של תעודה המעידה על תואר אקדמאי.
 3. לתאגיד – פלט מידע מרשם החברות/שותפויות.
 4. אישור על ניהול פנקסי חשבונות.
 5. תעודת עוסק מורשה.
 6. תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי.
 7. חומר פרסומי המתאר את המשרד.
 8. תיאור של שלושה פרויקטים שבוצעו במהלך שלוש השנים האחרונות, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד, כולל, אם רלוונטי, קבצי PDF המכילים הדמיות, תכניות ומצגות על גבי דיסק.
 9. רשימת ממליצים ובה לפחות 3 המלצות, כאשר 2 מתוכן לפחות תהיינה בגין הפרויקטים המנויים בסעיף 8 לעיל.
 10. טופס בקשה להצטרפות למאגר.
 11. מסמך הצהרה על אמיתות המידע.
 •  

 בלחיצה, המסמך יפתח בלשונית חדשה – יש להוריד את המסמכים , למלא על פי ההסברים ולצרפם בטופס הבקשה בעמוד זה.

סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות:

בדיקת הבקשה לרישום למאגר מותנית בתשלום דמי בדיקה בסך 250 ש”ח.
את התשלום יש לבצע בהעברה בנקאית לפרטי הבנק הבאים:
בנק לאומי (10)
סניף הבורסה (748)
חשבון בנק מספר 18620027
בקשה שלא ישולמו בגינה דמי בדיקה לא תיבחן.

רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס “בקשה להצטרף למאגר המתכננים”. על המועמדים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן.
בטופס הבקשה יש לרשום את תחומי הייעוץ מתוך הטבלה הרשומה לעיל בלבד.

תנאי סף לרישום במאגר המתכננים

 • ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון). יועץ שאינו בעל השכלה רלוונטית לתחום ייעוץ מסוים, אך הינו בעל ניסיון של לפחות 7 שנים באותו התחום, ינמק את בקשתו להיכלל בתחום כיועץ ועפ"י נימוקיו תחליט החברה האם לקבל את בקשתו להיכלל במאגר.
 • תואר אקדמי רלוונטי ו/או רישיונות לעיסוק במקצוע, הנדרשים על פי הדין. יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות ההשכלה בחו"ל נדרשים להציג תעודת שקילות תואר מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.
 • אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • תעודת עוסק מורשה.
 • רשימת ממליצים הכוללת 3 המלצות לפחות ביחס לפרויקטים בתחום הייעוץ המבוקש.
 • ביצוע שלושה פרויקטים בישראל בתחום הייעוץ המבוקש, במהלך שלוש השנים האחרונות.

הגשת בקשה לרישום

עליך לבחור לפחות בסיווג אחד. יועץ שלא יבחר בסיווג אחד לפחות לא ייקלט במערכת. הינך רשאי להגיש את בקשה ביחס לסיווג אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.
נא לצרף את המסמכים בקבצי PDF
העלאת אישור העברה בנקאית ע"ס 250 ₪
העלת טופס “בקשה להצטרף למאגר המתכננים”
העלת טופס "מסמך הצהרה על אמיתות המידע"
תעודת עוסק מורשה / פלט מרשם החברות/שותפויות
אישור על ניהול פנקסי חשבונות
קו"ח, תעודות השכלה ורשיונות מקצועיים
תאור של שלושה פרוייקטים שבוצעו במהלך שלוש השנים האחרונות לשביעות רצון הלקוחות. לכל תחום בו היועץ מבקש להירשם.
רשימת ממליצים ובה לפחות 3 מכתבי המלצות. כאשר 2 מתוכן לפחות תהיינה בגין הפרוייקטים המנויים בסעיף 8 לעיל
אני/אנו מצהיר/ים ומאשר/ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו לעיל הינם נכונים ומלאים וכי כל האמור בהם לרבות במסמכים ובאישורים המצורפים לבקשת הצטרפות זו הינם אמת. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי באחריותי/נו לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים מהפרטים דלעיל וכן כל פרט רלוונטי לרישומי/נו במאגר