רישום למאגר

פרטי היועץ :
נא למלא את כל הפרטים בטופס אלא אם נכתב כי השדה הוא אופציונלי
פרטי היועץ :
עליך לבחור לפחות בסיווג אחד. יועץ שלא יבחר בסיווג אחד לפחות לא ייקלט במערכת. הינך רשאי להגיש את בקשה ביחס לסיווג אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.
אדריכל
ניהול פרוייקטים
העלאת קובץ נספחים סעיף 5 במכרז
צרף מסמכים בקובץ PDF אחד במשקל של עד 10MB
הצהרת המציע
אני/אנו מצהיר/ים ומאשר/ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו לעיל הינם נכונים ומלאים וכי כל האמור בהם לרבות במסמכים ובאישורים המצורפים לבקשת הצטרפות זו הינם אמת. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי באחריותי/נו לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים מהפרטים דלעיל וכן כל פרט רלוונטי לרישומי/נו במאגר