מכרז פומבי מספר 18/2022 גיוס עובד לתפקיד אדריכל אזורי/מתכנן אזורי באגף התכנון