מכרז מס' 05/2023 – לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ, ניהול, פיקוח וטיפול בגבייה (בעבור החכ"ל) לטובת מתן רשות שימוש זמנית בשטחי ציבור למטרת התארגנות קבלנית ברחבי העיר רמת גן