מכרז פומבי (מסגרת) מס' 1/2021 לביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר רמת גן