מכרז פומבי משותף מס' 03/2020 – פרוייקט רג/1489

מכרז פומבי משותף מס’ 03/2020 – פרוייקט רג/1489