מכרז פומבי מספר 20/2022: מנהל יחידת ניהול פרויקטים במנהלת התחדשות עירונית