מכרז פומבי מס' להצבה והפעלה של עמדות איסוף "לוקרים" במרחב הציבורי ברמת גן 6-2023