מכרז פומבי מס' 02/2023 לקבלת הצעות למתן שירותי קשרי קהילה, שיתוף ציבור ועסקים