מכרז פומבי מס 02/2024 למתן שירותי ליווי ויעוץ משפטי לחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן