מכרז פומבי מס' 03/2023 לקבלת הצעות למתן הרשאה זמנית לשימוש במגרש למטרת חניון פרטי במתחם הבורסה ברמת גן