מכרז פומבי מס 128-2022 לבחירת ראש מינהלת פיתוח העיר רמת- גן