מכרז פומבי מס' 01/2023 מנהל/ת חוזים והתקשרויות בחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ