מכרז פומבי מס' 2023/3 לקבלת הצעות למתן שירותי קשרי קהילה, שיתוף ציבור ועסקים