מכרז פומבי מס 22/2022 מנהל יחידת חברה וקהילה במנהלת התחדשות עירונית רמת גן