מכרז פומבי 09/2021 לרכישת שירותי מערכת לניהול פרויקטים כולל שירותי תמיכה ותחזוקה לחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ