מכרז פומבי מספר 19/2022: מנהל תחום חברה וקהילה במנהלת התחדשות עירונית