מכרז פומבי מס' 2020/15 לביצוע עבודות ניקיון רחובות מתחם הבורסה