מכרז פומבי מס 2021/08 מנהל תחום תכנון במנהלת התחדשות עירונית רמת גן