מכרז פומבי משותף מס' 06/2021 לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום אלקטרוניים ברמת גן ולמתן זכות פרסום עליהם