מכרז פומבי מס' 07/2023 למתן שירותי בקרה הנדסית ותקציבית