מכרז פומבי מס ' 16/2020 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב הרקון "מתחם הבורסה" ברמת ג ן