מכרז פומבי מס' 04/2020 לביצוע בינוי אשכול גני ילדים "חרוזים" (5 כיתות) ברמת גן